ਰਸਾਇਣ

ਹੱਲ


ਦੋਵੇਂ ਤਰਲ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


ਵੀਡੀਓ: Gouspak sarkar te Ruri mata Yukti se Mukti ਹਰ ਮਸਕਲ ਦ ਹਲ ਯਕਤ ਨਲ ਹਦ ਹ ਦਖ ਕਸ ਕਸ ਤਰਹ (ਦਸੰਬਰ 2021).